REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGOSklep internetowy działający pod adresem internetowym www.sklep.monapromoda.pl prowadzony jest przez MONA PRO MODA SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA
z siedzibą przy ul. Jaworowa 4, 80-175 Gdańsk o nr REGON 221759484 i nr NIP 5833155338.

Dział I.
Postanowienia ogólne

    Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 • Właściciel – MONA PRO MODA SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą przy ul. Jaworowa 4, 80-175 Gdańsk o nr REGON 221759484 i nr NIP 5833155338.
 • Sklep – sklep internetowy działający pod adresem internetowym www.sklep.monapromoda.pl sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu.
 • Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże wysłania za pośrednictwem firmy kurierskiej, na adres wskazany przez Klienta.
 • Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • Konto Klienta – baza zawierająca dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz dane służące do realizacji składanych przez Klienta zamówień.
 • Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki korzystania ze Sklepu oraz prawa i obowiązki Klientów oraz Właściciela.
 • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ § 1 Kodeksu cywilnego dokonująca zakupów w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 • Koszyk – element Sklepu przy pomocy którego Klient ustala szczegóły swojego zamówienia, w tym w szczególności: ilość zamawianych produktów, rozmiar, kolor (gdy to konieczne) adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności.


Wymagania techniczne dotyczące korzystania ze Sklepu są następujące:

 • połączenie z siecią Internet,
 • przeglądarka internetowa (Internet Explorer 7 lub nowszy, Firefox 3 lub nowszy, inna przeglądarka o zbliżonym standardzie) umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez usługę sieciową z włączonym wykonywaniem Java Script oraz zapisywaniem plików „cookies”,
 • konto poczty e-mail.


Dział II.
Warunki i czas realizacji zamówienia • Sklep działa przez 24 godziny na dobę, co oznacza, że Klient może złożyć zamówienie w dowolnym momencie poprzez wejście na stronę internetową Sklepu i dokonanie czynności wskazanych w dalszej części niniejszego Działu.
 • Klient decydując się na dokonanie zakupu w Sklepie dodaje produkty do „Koszyka”, wybiera odpowiedni rozmiar i kolor – gdy jest to wymagane. Po dodaniu produktu istnieje możliwość kontynuowania zakupów (dodawanie kolejnych produktów do „Koszyka”) albo finalizacji zakupów po wybraniu opcji „Zamów” – znajdującej się w prawym górnym rogu ekranu. Po wybraniu opcji „Zamów” Klient ma możliwość przejrzeć dodane do niej produkty, skalkulować koszt zamówienia, usunąć produkty, których ostatecznie nie chce zamówić, kontynuować zakupy oraz sfinalizować je poprzez kliknięcie na opcję „Zamówienie” i postępowanie zgodnie z dalszymi instrukcjami (wybór).
 • Po wyborze opcji „Zamówienie” Klient może sfinalizować zamówienie wybierając odpowiednie opcje: sposób wysyłki, rodzaj płatności. O ile Klient nie jest zalogowany, musi podać wszystkie niezbędne Dane Kupującego, wypełniając stosowny formularz.
 • Korzystanie ze Sklepu wymaga złożenia oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji treści Regulaminu, dostępnego na stronie internetowej Sklepu, oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, wprowadzanych do systemu, w celu obsługi transakcji zawieranych w sklepie.
 • Złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty oznacza zawarcie umowy sprzedaży zamawianych produktów z Właścicielem Sklepu.
 • Finalizacja zakupu jest możliwa, gdy Klient wskaże: - jakie produkty zamówił,- adres, na jaki ma być dostarczony zamawiany produkt (produkty). - sposób płatności -jeśli ma zostać wystawiona faktura, dane niezbędne do jej poprawnego wystawienia.
 • Potwierdzenie realizacji zamówienia zostanie wysłane do klienta w ciągu 2 dni roboczych na adres e-mail wskazany przez klienta w zamówieniu. W sytuacjach, gdy Klient dokona zamówienia na produkt uwidoczniony jako dostępny w Sklepie, a z przyczyn zawinionych przez Sklep ( awaria systemu informatycznego lub błędne umieszczenie produktu na stronie Sklepu) produkt ten okaże się być niedostępny, Sklep zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji takiego zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany drogą mailową, na adres podany podczas rejestracji.
 • Czas realizacji zamówienia trwa od 3 do 10 dni roboczych , w zależności od dostępności towaru.
 • Czas dostawy towaru to około 1 dzień roboczy od momentu wysłania paczki.
 • Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie produktu lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego produktu lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.
 • Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie produktu lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego produktu lub realizacji zamówienia jeżeli wynika ono z działania siły wyższej, w szczególności takiej jak stan klęski żywiołowej, stanu nadzwyczajnego, stanu wojennego i innych podobnych zdarzeń.
 • Przesyłki mogą być dostarczane na terenie Polski i krajów Unii Europejskiej.


Dział III.
Zmiany w zamówieniach1. Zmiany w zamówieniu Klient może dokonywać do momentu wysłania tj. przekazania kurierowi . Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania.

2. Wprowadzanie zmian, o których mowa w pkt. 1 możliwe jest poprzez kontakt telefoniczny Klienta ze Sklepem pod nr 58 303 96 66 lub po przesłaniu stosownego maila na adres: mona.biuro@gmail.com

3. Modyfikacje w zamówieniach przekazywane e-mailem dotyczące zmiany: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu nadpłaty będą przyjmowane do realizacji tylko w przypadku, gdy dyspozycja zostanie przekazana z adresu e-mail zarejestrowanego na Koncie Klienta.

Dział IV.
Ceny produktów, promocje i koszty przesyłki

    Cena poszczególnych towarów prezentowana w E-Sklepie jest ceną brutto wyrażoną w złotych polskich (PLN) obejmującą również należny podatek od towarów i usług w obowiązującej stawce. Podane ceny nie zawierają jednak kosztów ewentualnej przesyłki, która to zostanie wskazana w trakcie składania zamówienia.

    Ceną wiążącą dla Sklepu i Klienta jest cena produktu podana na stronie Sklepu w chwili składania zamówienia przez Klienta.

    Przed zatwierdzeniem zamówienia Klient ma wgląd do informacji na temat całkowitej wartości zamówienia.

    Sklep zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach produktów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym tu mowa, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.


Dział V.
Forma płatności za zamówienia

    Zapłaty za produkt, który ma być dostarczony można dokonać:

        gotówką w momencie dostarczenia zamówienia „za pobraniem”,

        przelewem tradycyjnym

        szybkimi płatnościami za pośrednictwem operatora tPay,

        BLIK

    W przypadku powstania nadpłaty w związku z płatnościami za zamówione produkty, Sklep zobowiązuje się zwrócić nadpłaconą kwotę na konto bankowe wskazane przez Klienta w terminie 14 dni kalendarzowych od daty stwierdzenia nadpłaty. Na wyraźne życzenie Klienta (zgłoszone mailem, z adresu podanego podczas rejestracji), nadpłacona kwota może również zostać wykorzystana do pomniejszenia należnej kwoty przy kolejnym zamówieniu składanym w Sklepie przez Klienta.


Dział VI.
 Reklamacje, wymiany, zwroty, odstąpienie od umowy

    Zgodnie z obowiązującym prawem oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu każdemu Klientowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji.

    Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty zakupu. Reklamowana wada powinna zostać zgłoszona najpóźniej 2 miesiace od daty jej wykrycia. Reklamacje prosimy składać w formie pisemnej (na adres Sklepu) lub mailowej na adres e-mail: mona.biuro@gmail.com

    Reklamacja powinna zawierać opis stwierdzonej wady produktu oraz dane Klienta (imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu w przypadku osób fizycznych lub nazwę firmy, adres jej siedziby oraz nr NIP w przypadku przedsiębiorców), numer zamówienia, dowód zakupu. Reklamowany towar powinien być kompletny oraz spełniać podstawowe zasady higieniczne. Klient ma obowiązek przedłożyć reklamowany towar  czysty, bez zabrudzeń oraz higienicznie nieszkodliwy. Producent ma prawo  nie przyjąć  do reklamacji towaru, który nie spełnia podstawowych zasad higienicznych (o czym pisemnie poinformuje Klienta).

    Sklep w ciągu 14 dni roboczych rozpatrzy reklamację Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

    Reklamowany produkt należy odesłać wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji na adres: MONA PRO MODA SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA
    z siedzibą przy ul. Jaworowa 4, 80-175 Gdańsk. Koszt odesłania reklamowanego produktu ponosi Klient, chyba że co innego wynika z ustaleń ze Sklepem.

    W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sklep naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia reklamacji oraz zwróci koszty przesyłki do wysokości najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia oferowanego przez Sklep.

    Reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłek w transporcie muszą być zgłoszone do Sklepu najpóźniej w terminie 5 dni od daty odbioru produktów. W miarę możliwości Klient (lub osoba odbierająca przesyłkę w jego imieniu) powinna zachować wszystkie dowody wskazujące na uszkodzenie przesyłki np. porwany czy zgnieciony karton etc. Reklamacja, o której tu mowa powinna spełniać wymogi, o których mowa w pkt. 3 niniejszego Działu.    Klient ma prawo do wymiany na inny kolor lub rozmiar, przy wymianie zostanie obciążony kosztem przesyłki w wysokości 18 zł przy odbiorze.

    Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni od daty od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 us t. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827). Konsument może odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie na piśmie - formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ww. ustawy. O skorzystaniu z prawa odstąpienia konsument informuje Sklep na piśmie lub poprzez przesłanie maila wysłanego na adres e-mail: mona.biuro@gmail.com. Produkt, z którego Klient rezygnuje musi być zwrócony w stanie niezmienionym,posiadać  kompletne wyposażenie i akcesoria oraz dokumenty sprzedaży produktu (paragon lub faktura).

    W związku z odstąpieniem od umowy w trybie przewidzianym w punkcie poprzedzającym sklep zwróci pieniądze za produkt w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych, natomiast wartość kosztów odesłania produktu oraz cena wykonanych na życzenie Klienta usług dodatkowych nie podlegają zwrotowi.

    Prawo zwrotu przysługuje wszystkim Klientom Sklepu.

    Sklep przyjmuje zwroty produktów, przy czym zwrot rzeczy do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy. Koszt zwrotu rzeczy ponosi konsument. Sklep nie zwraca konsumentowi dodatkowych kosztów przesyłki, tj. innych niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep.

    W przypadku skutecznego skorzystania przez Klienta z uprawnienia wskazanego w pkt. 7, Sklep zwróci pieniądze za produkt w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od daty przyjęcia oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy w sposób wskazany przez Klienta tj. przelewem bankowym lub przekazem pocztowym.


Dział VII.
Warunki gwarancji

    Produkty sprzedawane w Sklepie objęte są gwarancją udzieloną przez MONA PRO MODA SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą przy ul. Jaworowa 4, 80-175.

    Klient może reklamować wady dostarczonego produktu korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji i zgodnie z zawartymi w niej postanowieniami.

    Gwarancją są objęte wady stwierdzone w zapięciach, przeszyciach i elementach konstrukcyjnych.

    Gwarancją nie są objęte uszkodzenia dokonane z winy użytkownika jak również zmiany wynikające z samodzielnych napraw, przeróbek i zmian konstrukcyjnych.

    Roszczenie z tytułu udzielonej gwarancji kupujący zobowiązany jest zgłosić najpóźniej ostatniego dnia zakresu gwarancji. Początek biegu okresu gwarancji rozpoczyna się w dniu zakupu wyrobu. Data zakupu wyrobu musi być udokumentowana na pokwitowaniu zakupu (paragon, faktura).

    Z tytułu udzielonej gwarancji Producent zobowiązany jest zapewnić bezpłatną naprawę uszkodzonych części wyrobu lub wymienić wyrób na nowy, wolny od wad w przypadku wad nie podlegających naprawie.

    Uszkodzony wyrób dostarcza do punktu sprzedaży nabywca na własny koszt wraz z dokumentem zakupu.

    Wyrób oddawany do naprawy powinien spełniać podstawowe warunki higieny.

Dział VIII.
Dane osobowe i polityka prywatności    Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych jest MONA PRO MODA SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA
    z siedzibą przy ul. Jaworowa 4, 80-175. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

        w związku z koniecznością realizacji umowy sprzedaży na podstawie zamówienia złożonego w Sklepie przez Klienta

        w związku z wyrażeniem zgody na otrzymywanie newslettera Sklepu (na co Klient wyraża zgodę poprzez odznaczenie stosownego checkboxu, a następnie po potwierdzeniu faktu rejestracji, zgodnie z instrukcją przekazaną w pierwszym mailu, co będzie tożsame z wyrażeniem zgody na przetwarzanie adresu e-mail w opisanym celu),

        w związku z rejestracją Konta Klienta oraz wyrażeniu stosownej zgody (poprzez odznaczenie specjalnego checkboxa; rejestracja musi zostać następnie potwierdzona poprzez kliknięcie na link aktywacyjny podany w wiadomości e-mail wysłanej na adres podany podczas rejestracji),

        w związku z korespondencją mailową,

        dla potrzeb technicznych i statystyk Sklepu.

        w związku z obsługą reklamacji i zwrotów wynikających z zawartej umowy sprzedaży,

    Każdy klient Sklepu ma możliwość wglądu i aktualizacji danych dotyczących jego osoby. Uprawnienie to Klient może zrealizować samodzielnie poprzez dokonanie stosownych zmian na Koncie Klienta bądź zgłosić do Sklepu za pośrednictwem e-maila wysłanego na adres: mona.biuro@gmail.com, przy czym prośba taka musi być wysłana z adresu e-mail podanego podczas rejestracji lub podanego przy realizacji zamówienia. Podanie danych ma charakter dobrowolny, choć jest to niezbędne, by mogły zostać zrealizowane cele wskazane w pkt. 1 niniejszego Działu.

    Właściciel Sklepu zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych swoich Klientów, gdyż stosuje środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych w ramach Sklepu.

    Właściciel Sklepu informuje, że przekazywanie wszelkich danych Klienta do Sklepu odbywa się w sposób bezpieczny, przy pomocy certyfikatu SSL.

    Właściciel Sklepu oświadcza, że spełnia wszelkie wymogi ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

    Właściciel Sklepu jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych przez siebie administrowanych jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w przypadkach określonych w Regulaminie oraz wynikających z obowiązującego stanu prawnego.

    Informacje zawarte w logach dostępowych mogą zawierać różne dane np. adres IP. Właściciel Sklepu wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych. Właściciel Sklepu zastrzega sobie możliwość udostępniania danych, o których tu mowa, do podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów szczególnych (np. organom ścigania).

    Sklep wykorzystuje „cookies”, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Klienta, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu, w szczególności procesu autoryzacji. Za pomocą plików „cookies” nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

    Pliki „cookies” wykorzystywane są do uproszczenia lub umorzenia danej operacji w tym między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania Klienta, lepszego dopasowania Sklepu do potrzeb Klienta, tworzenia statystyk oglądalności. Warunkiem działania „cookies” jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz ich nieusuwanie.

Dział IX.
Postanowienia końcowe    Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

    Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu Klienta, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Klienta wirusami.

    Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia przez Klienta jego hasła i loginu do Sklepu osobom trzecim.

    Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Sklepu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Właściciel przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec.

    Właściciel nie ponosi również odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu dostępu do Sklepu zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub innych, niezależnych od Właściciela. Ze względu na niezależne od Właściciela właściwości sieci Internet oraz sprzętu komputerowego, Właściciel nie gwarantuje nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Sklepu.

    Przeglądając zdjęcia znajdujące się w Sklepie, należy mieć na uwadze, że sposób ich wyświetlania zależy od wielu parametrów niezależnych od Sklepu np. rozdzielczości, stosowanej na monitorze palety barw, kontrastu etc.

    Właściciel Sklepu informuje, że wszelkie zamieszczane na stronach internetowych Sklepu znaki handlowe (loga, logotypy, nazwy marek etc.), materiały graficzne, zdjęcia podlegają ochronie prawnej i są wykorzystywane przez Sklep wyłącznie dla celów informacyjnych.

    Właściciel zwraca uwagę, że Sklep zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim (w szczególności: treść zamieszczona w Sklepie, układ graficzny, grafiki, zdjęcia etc.). Klienci oraz osoby odwiedzające Sklep zobowiązują się do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących Właścicielowi oraz podmiotom trzecim. Klient Sklepu lub osoba odwiedzająca stronę internetową Sklepu ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego punktu.

    W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 z 1964 r. poz. 93 z późn zm.) oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827). Regulamin Sklepu Internetowego nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza praw klientów wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

    Wszystkie nazwy produktów oferowanych do sprzedaży przez Sklep są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 roku (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. Poz. 1117).

    Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 16 grudnia 2016 roku.

    Właściciel zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie, o czym każdorazowo poinformuje zarejestrowanych Klientów w formie mailowej na minimum 14 dni przed planowanym wejściem w życie zmian. W terminie poprzedzającym zmianę zarejestrowany Klient ma prawo bez podania przyczyny odstąpić od umowy poprzez skasowanie swojego konta  za pośrednictwem Właściciela Serwisu (prośba usunięcia konta wysłana na następujący adres mailowy Sklepu: mona.biuro@gmail.com).          

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWYPrawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia [1]

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas [2] o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. [3]

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

[4]

[5]

[6]

Instrukcja wypełniania:

[1] Proszę wpisać jeden z następujących fragmentów tekstu w cudzysłowie:

w przypadku umów o świadczenie usług lub umów, których przedmiotem jest dostarczanie wody, gazu lub energii elektrycznej, w przypadku gdy nie są one dostarczane w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, dostarczanie energii cieplnej lub dostarczanie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym: "zawarcia umowy.";

w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np. umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umowy o dzieło będące rzeczą ruchomą): "w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.";

w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno: "w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.";

w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach: "w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.";

w przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony: "w którym weszli Państwo w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy.".

[2] Proszę wpisać Państwa nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, Państwa numer telefonu, numer faksu i adres e-mail.

[3] Jeżeli umożliwiają Państwo konsumentowi wypełnienie i przesłanie informacji o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną na Państwa stronie internetowej, proszę wpisać, co następuje: "Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej [proszę wstawić adres strony internetowej]. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).".

[4] W przypadku umów zobowiązujących do przeniesienia własności rzeczy, w których nie zaproponowali Państwo, że odbiorą rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, proszę wpisać, co następuje: "Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.".

[5] Jeżeli konsument otrzymał rzeczy w związku z umową:

a) proszę wpisać:

- "Odbierzemy rzecz"; lub

- "Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz lub ... [proszę tutaj wpisać nazwę i pełny adres pocztowy, w przypadku gdy ma to zastosowanie, osoby upoważnionej przez Państwa do odbioru rzeczy], niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.";

b) proszę wpisać:

- "Ponosimy koszty zwrotu rzeczy.";

- "Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.";

- Jeżeli w przypadku umowy zawieranej na odległość nie oferują Państwo ponoszenia kosztów zwrotu rzeczy, a rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą: "Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy: ... PLN [proszę wpisać kwotę]"; lub jeżeli nie można, rozsądnie oceniając, wcześniej obliczyć kosztów zwrotu rzeczy: "Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około ... PLN [proszę wpisać kwotę]."; lub

- Jeżeli, w przypadku umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą, a dostarczono ją do miejsca zamieszkania konsumenta w chwili zawarcia umowy: "Odbioru rzeczy dokonamy na nasz koszt"; oraz

c) proszę wpisać: "Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.".

[6] W przypadku umów dotyczących świadczenia usług lub dostarczania wody, gazu lub energii elektrycznej, w przypadku gdy nie są one dostarczane w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, lub dostarczania energii cieplnej, proszę wpisać, co następuje: "Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług lub dostarczania wody/gazu/energii elektrycznej/ energii cieplnej [niepotrzebne skreślić] przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.".

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

- Adresat ( MONA PRO MODA SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA
z siedzibą przy ul. Jaworowa 4, 80-175),

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data